Photo by Radka Šišuláková.

misbehaved je dizajnový projekt trojice autorov, architektov Mateja Hoppana, Jána Perneckého a Tomáša Tholta.

Výsledkom sú tri autorské kolekcie šperkov vytvorené so silným dôrazom na generatívny návrhový proces. Pri takomto spôsobe tvorby nie je výsledný objekt navrhovaný priamo, ale vzniká na základe vopred definovaných pravidiel ako priebeh simulácie v čase. Názov projektu vyjadruje podstatu procesu tvorby, algoritmov, ktoré „neposlúchajú” len príkazy tvorcu, ale robia si, čo samé chcú. Ide o slovnú hračku, v ktorej je správanie charakterizované ako nepredvídateľný zdroj generativity. Šperk je zvolený ako prirodzený výsledok postupov, ktoré Ján Pernecký dlhodobo spracováva v teórii, architektúre a v umení najnovších médií.

Všetci traja autori sú vzdelaním architekti. Túto disciplínu však často prekračujú smerom k produktovému dizajnu, programovaniu či voľnému umeniu. Výsledným produktom tohto procesu je funkčný šperk, mohli by ním však byť aj iné formy – domy, odevy či objekty.

Generatívny prístup k tvorbe predstavuje významnú zmenu v rozmýšľaní o navrhovaní. Autor pri tejto práci zaujíma netypickú pozíciu – nie je „všemohúcim“ rozhodovateľom o výsledku, nedefinuje formu obrábaním materiálu. Úlohou autora je definovať vzťahy a spôsoby správania prítomných elementov, ktoré budú vytvárať výsledok.

misbehaved is a design project led by three designers - architects: Matej Hoppan, Ján Pernecký and Tomáš Tholt,

resulting in three jewellery collections designed with strong emphasis on the generative processes. This type of design is not a linear process, instead it is created by predefined rules executed as a temporal computer simulation. The project name expresses the essence of the design process, algorithms, which does not behave merely according to the designer's commands, but rather they behave on their own. This pun expresses the behaviour as an unpredictable source of the generativity. The jewel is chosen as a natural implementation of principles researched by Ján Pernecký in theory, architecture and the new media art.

The designers of the jewels are trained architects. They however often reach out into the disciplines of a product design, computer programming or visual arts. In this particular case the final product of their creative process is jewellery. Yet the design output could have taken form of other media – buildings, clothes or objects.

The generative approach to design represents a significant shift in the design thinking. The author takes an atypical position – she/he is not the almighty decision-maker, she/he does not define the form by sculpting. The author's role is to define relationships and behaviour modes of the generative elements which are going to inform the final result.

contact misbehaved (at) rese-arch.org